Proszę czekać...
Proszę czekać...
  SGGW - Wirtualny Dziekanat
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pełne informacje o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących prawach znajdują się w naszej polityce prywatności.


STUDENT - co zrobić jak zapomniałem hasła/UID

Proszę wejść w tryb [rejestracja/odzyskiwanie kont studentów], uzupełnić formularz tymi samymi danymi, które zostały podane podczas zakładania konta (włącznie z pytaniem pomocniczym i odpowiedzią). Jeśli dane będą zgodne, zostanie podany UID i nowe, tymczasowe hasło.

W przypadku nieznajomości odpowiedzi na pytanie pomocnicze lub zablokowania konta należy zwrócić się o pomoc na adres: pomoc_ci@sggw.edu.pl. W treści maila należy podać: imię, nazwisko, numer albumu lub UID oraz krótko opisać problem.

STUDENT - WHAT TO DO IF I FORGOT MY PASSWORD  OR USER ID NUMBER
If you do not remember your password  or User ID number (UID), you should use the option [registration/students’ account recovery]. The procedure is the same as for setting up an account for the first time (you must fill in the form), except that when you recover your account, you are required to provide an answer to a security question (entered when setting up the account).
If you do not know the answer to the secret question or if your account is blocked, please contact the following address: pomoc_ci@sggw.edu.pl with a request to provide an answer to your security question or unlock an account.  The content of the e-mail should include: name, surname, student identification number or UID and briefly describe the problem.

 


WYKŁADOWCA - problem z zalogowaniem

W przypadku zablokowania konta, zapomnienia UID/hasła, problemów z logowaniem lub problemów technicznych z działaniem eHMS prosimy o zgłoszenie:

- na adres: pomoc_ci@sggw.edu.pl - należy podać dane kontaktowe oraz krótko opisać problem,
- telefoniczne na nr: 22 59 355 50,
- osobiście w budynku Centrum Informatycznego, ul. Nowoursynowska 166, budynek nr 1, pok. nr 1.

LECTURER - PROBLEM WITH LOGGING IN
In the event of blocking the account, forgetting the UID / password, login problems or technical problems with eHMS operation, please report:
- to the address: pomoc_ci@sggw.edu.pl - provide contact details and briefly describe the problem,
- by phone at: 22 59 355 50,
- in person at the IT Center building, ul. Nowoursynowska 166, building No. 1, room No. 1.


ZDJĘCIA DO ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ - wymagania

Zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej muszą spełniać określone wymagania :
- postać cyfrowa rozdzielczości 300 punktów na cal (300 dpi) w formacie jpg;
- wielkość 236 x 295 pikseli (2x2,5 cm);
- zdjęcie kolorowe;
- jednolite, jasne tło (nie mogą występować dodatkowe elementy);
- zdjęcie przedstawiające aktualny wizerunek studenta - tylko głowa/twarz, musi być ona skierowana prosto w obiektyw aparatu i zajmować minimum 70% pola fotografii;
- zdjęcie bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami;
- osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy;
(dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności; dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej);
UWAGA!
Student ponosi odpowiedzialność za zamieszczone zdjęcie!
W przypadku wydruku legitymacji z błędnym zdjęciem, zostanie on niezwłocznie obciążony kosztem wydruku duplikatu.

PHOTOS FOR ELECTRONIC STUDENT ID CARD - REQUIREMENTS
Photos for the electronic Student ID Card must meet certain requirements:
- digital form of a resolution of 300 points per inch (300 dpi) in jpg format;            
- the size of 236 x 295 pixels (2x2.5 cm);
- color photography;
- uniform, white background (no additional elements may be present);
- a photo showing the current image of the student – only head/face, the face must be directed straight at the camera lens and occupy a minimum 70% of the photo field);
- photo without headgear, glasses with dark lenses;
- a person with congenital or acquired eye defects may attach photo showing a person wearing glasses with dark lenses; a person wearing a headgear in accordance with the rules of his religion may attach photo showing a person wearing a headgear (the document confirming the right to attach a photograph showing a person wearing glasses with dark lenses is a certificate of the degree of the person's disability due to a congenital or acquired eye defect, issued in accordance with the provisions on the assessment of disability and degree of disability; a document confirming the right to attach a photograph showing a person in a headgear is a certificate of belonging to a religious community);

ATTENTION!
The student is responsible for the photo posted!
In the case of printing an Student  ID Card with an incorrect photo, it will be immediately charged with the cost of printing a duplicate


SGGW - Wirtualny dziekanat